Logo
Lệnh hồn

Lệnh hồn

Tướng cần để đổi: SP Hoàng Nguyệt Anh
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): giảm 100 INT trong 10s của 1 tướng địch, gây 225% sát thương trí lực, có tỉ lệ gây choáng 10s (càng nhiều INT của mục tiêu bị giảm thì tỉ lệ càng cao)