Logo
Quản di

Quản di

Tướng cần để đổi: Quan Bình
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): khi tấn công thường tăng 30% ST Võ lực mục tiêu phải nhận trong 10s và gây 165% ST Võ lực 1 lần