Logo
Bất khuất chi thân

Bất khuất chi thân

Tướng cần để đổi: Chu Thái
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): khi nhận kỹ năng chủ động, kỹ năng liên kích tăng bản thân 10% ST Võ lực (xếp chồng tối đa 7 lần) trong 20s