Logo
Thủy vô hình

Thủy vô hình

Tướng cần để đổi: Quốc Thái
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây hiệu ứng soaked và tổng 150% ST Trí t.tính Thủy theo thời gian cho 2 tướng phe địch trong 10s, hồi 10s