Logo
Vô ngôn

Vô ngôn

Tướng cần để đổi: Từ Thứ
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): miễn nhiễm mọi khống chế nhưng giảm 30% dmg