Logo
Khước địch

Khước địch

Tướng cần để đổi: Nghiêm Nhan
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): khi bị đánh bằng kỹ năng liên kích sẽ tăng 100 DEF trong 10s. Nếu tướng bị đánh ở vị trí Officer sẽ giảm 30% dmg của kẻ tấn công trong 10s