Logo
Hảo thiện

Hảo thiện

Tướng cần để đổi: Lỗ Túc
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): chuyển 20% INT, STR, DEF cho 1 tướng ít lính nhất, giảm 40% sát thương trí lực nhận trong 20s, hồi 20s