Logo
Dĩ hỏa

Dĩ hỏa

Tướng cần để đổi: Bàng Thống
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 35%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 140% ST Trí t.tính Hỏa cho 2 tướng địch có chỉ số INT thấp nhất, hồi 10s