Logo
Hùng tài duệ võ

Hùng tài duệ võ

Tướng cần để đổi: Đặng Ngải
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi gây dmg bằng kỹ năng liên kích tướng sử dụng sẽ được tăng 30 tốc độ đánh (chồng tối đa 5 lần, có thể bị giải trừ). Nếu tạo ST Võ lực, hoặc sát thương trí lực từ kỹ năng chủ động, kỹ năng chủ tướng sẽ tăng 30 STR, hoặc INT (chồng tối đa 5 lần, có thể bị giải trừ)