Logo
Văn võ kiêm công

Văn võ kiêm công

Tướng cần để đổi: Lăng Thống
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 150% ST Võ lực và 150% sát thương trí lực, mục tiêu được quyết định riêng lẽ, hồi 10s