Logo
Bội thu

Bội thu

Tướng cần để đổi: Khâu Kiệm
Loại kỹ năng: Nội chính
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng 2% sản lượng lương thực