Logo
Minh chính

Minh chính

Tướng cần để đổi: Tưởng Cán
Loại kỹ năng: Nội chính
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng 20 Chính trị cho bản thân