Logo
Huệ trạch

Huệ trạch

Tướng cần để đổi: Tiểu Kiều
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): trong 30s đầu tiên, tăng thêm 30% né. 30s tiếp theo hồi lính 150% theo chỉ số INT