Logo
Hoàng long

Hoàng long

Tướng cần để đổi: Tôn Quyền
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 30%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): buff cho bản thân và 1 tướng phe ta một trong các buffs sau: miễn nhiễm khống chế, 40% xuyên giáp (bỏ qua DEF và giảm ST Võ lực), 40% tỉ lệ crit (x2 ST Võ lực), 40% né, 40% Foresight (x2 ST Trí lực) trong 10s. Nếu mục tiêu INT cao hơn STR sẽ thay hiệu ứng Armor Pen thành Breach (bỏ qua chỉ số INT và giảm ST Trí lực) của mục tiêu, và thay thế Crit thành FORESIGHT