Logo
Dũng cái

Dũng cái

Tướng cần để đổi: Hạ Hầu Đôn / Tôn Sách
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 85% dame vật lý cho 2 tướng địch bất kỳ và giảm điểm sức mạnh của địch đi 40% trong 20s, hồi 20s