Logo
Kiêu hùng

Kiêu hùng

Tướng cần để đổi: Tào Tháo
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi bị dính hiệu ứng, có 50% cơ hội kháng hiệu ứng; khi bị đánh có 50% cơ hội chuyển 50% dame nhận vào cho 1 tướng đồng minh hoặc 1 tướng địch