Logo
Xạ kích

Xạ kích

Tướng cần để đổi: Lữ Bố
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 150% ST Võ lực cho 1 tướng đứng xa nhất, có hiệu quả xuyên phá (bỏ qua né, phòng hộ, chống đỡ) và 35% tỉ lệ Crit (x2 ST Võ lực), hồi 10s