Logo
Thập thắng thập bại

Thập thắng thập bại

Tướng cần để đổi: Quách Gia
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): loại bỏ buff xấu cho 2 đồng đội và xóa buff có lợi của 2 tướng địch. Xóa đc buff có lợi nào thì sẽ gây 50% sát thương trí lực lên địch (tối đa 250%), hồi 20s