Logo
Hợp quần hùng

Hợp quần hùng

Tướng cần để đổi: Viên Thiệu
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): khi 3 tướng trong đội thuộc 3 nước khác nhau thì sẽ tăng 25% tỉ lệ Crit (x2 ST Võ lực), Foresight (x2 ST Trí lực) và giảm 25% dmg nhận vào