Logo
Hùng tư anh phát

Hùng tư anh phát

Tướng cần để đổi: Chu Du
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 195% ST Trí lực cho 2 tướng địch có CHA thấp nhất. Nếu CHA của mục tiêu thấm hơn mình, sẽ nhận 20% ST Trí lực trong 10s, ngược lại dmg sẽ bị giảm phân nữa. Hồi 20s