Logo
Thiên Nghĩa

Thiên Nghĩa

Tướng cần để đổi: Thái Sử Từ
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 12%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có tỉ lệ gây 145% ST Võ lực. Mỗi 1 hiệu ứng xấu sẽ tăng thêm 35% dmg