Logo
Truy mệnh

Truy mệnh

Tướng cần để đổi: Mạnh Ưu
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi tấn công thường có tỉ lệ gây 185% ST Võ lực, nếu mục tiêu bị dính Tán loạn sẽ tăng thêm 30%