Logo
Thuấn bộ

Thuấn bộ

Tướng cần để đổi: Lưu Ngu
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): xóa hiệu ứng tốt của 1 tướng địch, tăng 40% cơ hội (mỗi 1 buff bị xóa thì tăng 10% tỉ lệ) cho tất cả tướng phe ta nhận 1 BLOCK (miễn nhiễm dmg của kỹ năng chủ động, kỹ năng liên kích 1 lần)