Logo
Hiến mã cứu chủ

Hiến mã cứu chủ

Tướng cần để đổi: Tào Hồng
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khiêu khích 2 tướng địch gần nhất để chúng tấn công mình, tăng 100 DEF cho bản thân trong 10s, hồi 20s