Logo
Phản qua nhất kích

Phản qua nhất kích

Tướng cần để đổi: Hạ Hầu Bá
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi bị tấn công cơ bản có 50% tỉ lệ phản phệ 50% dmg nhận