Logo
Bách chiến cường sư

Bách chiến cường sư

Tướng cần để đổi: Lý Thôi
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): tăng cho bản thân 40 STR, INT, DEF, SPD