Logo
Lệ ma mạt mã

Lệ ma mạt mã

Tướng cần để đổi: Trương Cơ
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): khi tấn công cơ bản gây 160% ST Trí lực 1 lần và tăng 30% ST Võ lực cho 1 tướng phe ta trong 10s