Logo
Phù nguy tề khốn

Phù nguy tề khốn

Tướng cần để đổi: Lí Điển
Loại kỹ năng: Bị động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khi quân của tướng chính dưới 50% sẽ chia cho tướng chính 100% dmg trong 20s, chỉ kích hoạt 1 lần trong trận