Logo
Thần trí khải minh

Thần trí khải minh

Tướng cần để đổi: Cam Phu Nhân
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): trong 30s đầu tiên, tăng 20% ST Trí lực cho 2 tướng phe ta