Logo
Minh hỏa chấp trượng

Minh hỏa chấp trượng

Tướng cần để đổi: Ngột Đột Cốt
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 145% ST Võ lực cho 2 tướng địch, nếu mục tiêu đang bị trạng thái Burn, thì dmg tăng thêm 30%, hồi 20s