Logo
Thiên sư

Thiên sư

Tướng cần để đổi: Hám Trạch
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tăng 30 STR, INT trong 10s, hồi 10s