Logo
Liên tọa

Liên tọa

Tướng cần để đổi: Vương Liệt
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Gây 70% ST Trí lực cho 1 tướng địch ngẫu nhiên, đồng thời có 50% cơ hội gây 70% ST Trí lực cho một tướng địch khác, hồi 10s