Logo
Tinh sách

Tinh sách

Tướng cần để đổi: Y Tịch
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 15%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Tạo cho bản thân miễn nhiểm với mọi hiệu ứng khống chế trong 10s, hồi 10s