Logo
Cầm long

Cầm long

Tướng cần để đổi: Văn Sửu
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): gây 205% ST Võ lực cho mục tiêu có STR cao nhất, hồi 20s