Logo
Phạm nhan kích biện

Phạm nhan kích biện

Tướng cần để đổi: Trương Chiêu
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 20%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): làm kiệt sức cho 1 tướng có POL thấp nhất, giảm 10% DEF trong 10s, hồi 20s