Logo
Dốc toàn sức lực

Dốc toàn sức lực

Tướng cần để đổi: Phục Thọ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Xóa tất cả hiệu ứng tốt của 1 tướng địch, gây 155% ST Trí lực. Với mỗi hiệu ứng bị xóa sẽ tăng thêm 35% dmg (xếp chồng tối đa 4 lần), hồi 10s