Logo
Nguyên thanh

Nguyên thanh

Tướng cần để đổi: Quách nữ vương
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 50%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Xóa hiệu ứng xấu và buff 30 STR, INT, SPD cho 2 tướng của mình trong 10s, hồi 10s