Logo
Trấn quân

Trấn quân

Tướng cần để đổi: Văn Cơ
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): hồi lính tổng 130% theo chỉ số INT theo thời gian cho 2 tướng phe ta đồng thời giảm 30% ST Trí lực nhận trong 10s. Khi Cai Wenji sử dụng, có tác dụng cho cả đội, hồi 10s