Logo
Khổ nhục kế

Khổ nhục kế

Tướng cần để đổi: Hoàng Cái
Loại kỹ năng: Chủ động
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 40%
Phù hợp: Bộ binh, cung binh, thương binh, kỵ binh
Mô tả (lv10): Khiêu khích 2 tướng địch gần nhất tấn công mình, giảm 40% ST Võ lực nhận trong 10s. Khi Huang Gai sử dụng sẽ miễn nhiễm với bạo kích thêm 10s, hồi 20s