Logo
Công thành cung binh

Công thành cung binh

Tướng cần để đổi: /
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Cung binh
Mô tả (lv10): Tăng 90 điểm công thành cho tướng có thương binh, tăng 100% theo chỉ số lính thương