Logo
Công thành bộ binh

Công thành bộ binh

Tướng cần để đổi: /
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Phù hợp: Bộ binh
Mô tả (lv10): Tăng 90 điểm công thành cho tướng có bộ binh, tăng 100% theo chỉ số lính bộ