Logo

SP Trương Liêu

SP Trương Liêu
STR: 114.5 (+2.3)
DEF: 115.1 (+2.3)
INT: 80.8 (+1.3)
SPD: 117.29 (+2.47)
POL: 56.4 (+0.5)
CHA: 74.7 (+1.4)
Dũng giả đắc tiền
Kỹ năng chủ tướng
Dũng giả đắc tiền
Loại kỹ năng: Chủ động
Mô tả (lv10): Tăng 30% st liên kích và chính xác (bỏ qua né, thủ, chặn) kéo dài 10s cho bản thân. Hồi 20s
Phục cung kiếm trận
Kỹ năng 1
Phục cung kiếm trận
Loại kỹ năng: Chỉ huy
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 100%
Mô tả (lv10): Khi bắt đầu trận đấu, tất cả tướng Cung Binh của địch biến thành cận chiến; Mỗi 10s, phe ta nhận được một số lượng hiệu ứng hỗ trợ (mỗi tầng tăng 10% ST, phá giáp, giảm ST từ kỹ năng chỉ huy, không xóa bỏ, tối đa 6 tầng, kéo dài 10s); Ban đầu có 4 tầng; Từ giây thứ 10, nếu trong 10s trước đó, tổng số lần liên kích và kỹ năng chủ động của tất cả tướng không phải Cung Binh của phe ta vượt quá số lần của tướng không phải Cung Binh của địch, phe ta sẽ tăng 1 tầng, ngược lại giảm 1 tầng. Mỗi khi tướng phe ta không có kỹ năng không phải chủ động hoặc liên kích, mỗi 10 giây giảm 1 tầng thêm.
Phấn quả kích chúng
Kỹ năng đổi được
Phấn quả kích chúng
Loại kỹ năng: Liên kích
Tỷ lệ kích hoạt thành công: 10%
Mô tả (lv10): Khi công thường có tỉ lệ gây 150% st võ lực đồng thời gây 150% st võ lực đối với địch đang bị bao vây

Duyên

Ngũ tử tướng tốt
30s đầu, ngẫu nhiên tăng cho 2 tướng bên ta 20% Phá giáp (bỏ qua tỉ lệ Thủ nhất định và giảm sát thương võ lực của mục tiêu)
    Quỷ thần truyền thuyết
    Tăng cho toàn tướng bên ta 20 STR